Login

Forretningsplan for en virksomhed

Indhold

Forretningsplanens indhold skal tilpasses til virksomhedens situation, formål og målgruppe.

Sammenfatning

Den første del i forretningsplanen er en sammenfatning. Den skal være kort og koncis og bestå af højst to sider. Formålet med sammenfatningen er at redegøre for forretningsplanens hovedpunkter, vække nysgerrighed og opmuntre til videre læsning.

 • En kortfattet beskrivelse af virksomheden, f.eks. forretningsidé, hvornår virksomheden blev startet og af hvem, samt hvilke produkter sælges.
 • Ejerstrukturen og hvem der sidder i bestyrelsen.
 • Omsætning og resultat gennem de seneste tre år, budget for dette virksomhedsår, samt hvor meget, der foreløbigt er budgetteret for de kommende tre år.
 • Formål med forretningsplanen, f.eks. som kontakt med en bank eller investor i finansieringsøjemed eller som arbejdsgrundlag for ledelsen i bearbejdningen af fremtidig produktstrategi m.v.
 • Virksomhedens stærke sider, f.eks. produkter, markedsposition, agenturer, kompetence.
 • Eventuelle faktorer som er vigtige for virksomhedens fortsatte udvikling og fremgang.
 • Risici, f.eks. faldende investeringer i branchen.
 • Håndtering af risici.

Forretningsidé

Her forklares virksomhedens forretningsidé og virksomhed i simple termer

I forretningsidéens formulering bør efterfølgende helt eller delvis berøres:

 • Hvad er de unikke egenskaber, (f.eks service, produkter, placering)
 • Hvem er kunderne?
 • Hvilke kundebehov tilfredsstiller forretningsidéen?
 • Hvilke problemer løser forretningsidéen for kunderne?
 • Har forretningsidéen forandret sig, siden virksomheden startede, og i givet fald hvorfor?
 • Særskilte kvaliteter, som skiller virksomheden fra konkurrenter, bør noteres, f.eks. varemærker og serviceniveau.

Baggrund

Kortfattet redegøres der for virksomhedens baggrund (historie) og nuværende position.

Produkter

 • Hvilke produkter har virksomheden solgt hidtil?
 • Diskussion om hvorfor kunder foretrækker netop denne virksomhed, frem for konkurrenternes, om kunderne vil blive ved med at gøre det, og om risikoen for at produkterne bliver uaktuelle og svære at sælge eller erstatte.

Stifterne

 • Beskrivelse af stifterne af virksomheden, deres erfaringer og rolle i virksomheden.

Problemer

 • Har virksomheden haft nogle væsentlige problemer gennem de senere år?
 • Hvilke foranstaltninger er blevet foretaget for at forhindre gentagelser?

Ejer

Her præsenteres aktieejerne og eventuelle koblinger imellem virksomheden og øvrige engagementer. Desuden gives information om eventuelle eksisterende eller planlagte ejerforhold.

Ejer
 • Hvem ejer virksomheden?
 • Hvor lang tid har nuværende ejer ejet virksomheden?
 • Resumé over ejerne siden virksomhedens start?
 • Er ejerne aktive i virksomheden?
 • Er ledelsen delejer i virksomheden?
 • Er øvrige medarbejdere delejere i virksomheden?

Investorer

 • Nuværende og tidligere engagement fra eksterne investorer.

Bestyrelse og revisor

Bestyrelsesmedlemmer

For hvert bestyrelsesmedlem angives kortfattet følgende:

 • Kvalifikationer
 • Rolle i bestyrelsen (f.eks. ordinær medlem, juridisk sagkyndig)
 • Engagement i andre virksomheder
 • Antal ejede aktier
 • Er evt. bestyrelsesmedlemmerne ansat i virksomheden?
 • Hvilke personer har været bestyrelsesmedlemmer i løbet af de sidste fem år?

Revisor

 • Hvem er virksomhedens revisor?
 • Hvor lang tid har vedkommende været revisor i virksomheden?
 • Hvilke andre revisorer har virksomheden tidligere haft/benyttet sig af?

Forandringer

 • Angiv de på nuværende tidspunkt kendte kommende forandringer i bestyrelsen eller vedrørende revisor.

Virksomhedsledelse

Ledelse

For de respektive personer i virksomhedsledelsen angives:

 • Rolle i virksomheden
 • Kvalifikationer
 • Alder
 • Engagement i andre virksomheder
 • Vis ledelsens organisation med et organisationsskema.

Nøglemedarbejdere

 • Præsentation af de øvrige nøglemedarbejdere.

Belønningssystem

 • Bonussystem, tilbud om delejerskab.

Organisation

Virksomhedsform

 • Hvilken virksomhedsform eller hvilke virksomhedsformer drives virksomheden eller virksomhederne efter?

Operativ organisation

 • Vis den operative organisation med en graf, hvor antal ansatte og indehavere af ledende poster fremgår.

Medarbejdere

 • Antal ansatte
 • Antal ansatte indenfor forskellige funktioner
 • Uddannelsesbaggrund
 • Anden erfaring
 • Gennemsnitlig ansættelsestid
 • Gennemsnitsalder i virksomheden (udvikling over 10 år)

Produkter

Denne del beskriver blandt andet produkter og service med ord.

Nuværende produkter

 • Produktsortiment
 • Service sortiment (antal servicevogne, kundekursus m.m.)
 • Vil der med tiden skulle gennemføres mere gennemgribende forandringer omkring virksomhedens produktsortiment og i så fald hvornår?

Tendenser

 • Hvilke tendenser gør sig på nuværende tidspunkt gældende vedrørende produkter og service?
 • Hvordan påvirker disse det nuværende produktprogram?

Konkurrenterne

 • Hvad er forskellen fra konkurrentens produkt, når det gælder teknik og funktion?
 • Hvor godt tegner virksomhedens produkter sig på markedet, sammenlignet med konkurrenternes?

Markedet og markedsføring

Markedet i dag

 • Beskrivelse af markedet: placering, aktuel størrelse, tilvækstmuligheder, særlige kendetegn
 • Virksomhedens markedsandel
 • Kan markedet inddeles i segmenter og målgrupper?
 • Er virksomhedens placering en væsentlig faktor på grund af nærhed til markedet?

Markedet i fremtiden

 • Fakta, som understøtter eventuelle prognosticerede forandringer i markedsandelen?
 • Hvilken modenhed har markedet?
 • Hvilken del af markedet skal opsættes som mål?
 • Mulige trusler
 • Hvordan skal truslerne overvindes?
 • Kommentarer til foranstaltninger, som kan mindske risikoen for, at nye konkurrenter indtager (dele af) markedet i nær fremtid (f.eks. priskonkurrence)
 • Hvilke faktorer påvirker markedets udvikling?

Tendenser

 • Kan nuværende og påtænkt kommende markeder blive ramt af indvirken udefra, f.eks. konjunktursvingninger?
 • Hvilke tendenser gør sig gældende på markedet?
 • Forekommer sæsonsvariationer?

Handlingsplan for salgs- og markedsføring

Måned

Denne aktivitet skal sættes i gang

Deadline

Ansvarlig

Januar

 -

 -

 

 

Februar

 -

 - 

 

 

Marts

 -

 -

 

 

April

 -

 -

 

 

Maj

 -

 -

 

 

Juni

 -

 -

 

 

Juli

 -

 -

 

 

August

 -

 -

 

 

September

 -

 -

 

 

Oktober

 -

 -

 

 

November

 -

 -

 

 

December

 -

 -

 

 

Handlingsplan for markedsføring værksted/service

Måned

Denne aktivitet skal sættes i gang

Deadline

Ansvarlig

Januar

 -

 -

 

 

Februar

 -

 -

 

 

Marts

 -

 -

 

 

April

 -

 -

 

 

Maj

 -

 -

 

 

Juni

 -

 -

 

 

Juli

 -

 -

 

 

August

 -

 -

 

 

September

 -

 -

 

 

Oktober

 -

 -

 

 

November

 -

 -

 

 

December

 -

 -

 

 

Handlingsplan for markedsføring reservedele

Måned

Denne aktivitet skal sættes i gang

Deadline

Ansvarlig

Januar

 -

 -

 

 

Februar

 -

 -

 

 

Marts

 -

 -

 

 

April

 -

 -

 

 

Maj

 -

 -

 

 

Juni

 -

 -

 

 

Juli

 -

 -

 

 

August

 -

 -

 

 

September

 -

 -

 

 

Oktober

 -

 -

 

 

November

 -

 -

 

 

December

 -

 -

 

 

Salg og distribution

Salgsorganisation

 • Hvordan er salgsorganisationen opbygget?
 • Hvis egne sælgere findes, nævn antal ude- og indesælgere, administratorer og salgssupport.
 • Hvor længe har sælgerne været ansat i virksomheden (i gennemsnit)?
 • Hvor befinder sælgerne sig geografisk?
 • Skal der ske forandringer i salgsorganisationen?
 • Hvordan er konkurrenternes salgsorganisation opbygget?
 • Hvad er forskellen på virksomheden og konkurrenternes salgsorganisation?
 • Hvilken er salgsorganisationens styrke og svaghed i forhold til konkurrenternes?

Salgsaktiviteter

 • Hvilken form for salgsaktiviteter gennemføres i dag?
 • Hvordan positioneres virksomhedens produkter i forhold til konkurrenternes, med henblik på f.eks. kvalitet, pris, service, image og reservedelssupport?
 • Forekommer der aktiviteter, som går under kategorien 'kundepleje'?
 • Hvordan sker salget? Ringer kunden op, ringer virksomheden op, får kunden besøg af en sælger.

Mål og Budget

 • Hvilke salgsmål findes?
 • Hvem er ansvarlig for at følge op på salgsmålene?
 • Har sælgerne fast løn eller er de provisionslønnede?
 • Foreligger der et budget for respektive sælgere?
 • Hvordan følges budgettet op og af hvem?
 • Hvordan følges resultatet af salgsaktiviteterne op?

Prissætning

Hvilken prissætningsmetode bliver brugt:

 • Ordinære priser?
 • Introduktionspriser?
 • Stamkundepriser?
 • Volumenpriser (mængderabat)?
 • Sæsonpriser?
 • Mulighed for at forhandle?
 • Forskellige priser for forskellige målgrupper?
 • Anden prissætning?
 • Hvad er forskellen på virksomhedens prissætningsmetode og konkurrenternes?

Konkurrenter

Her sammenlignes hovedkonkurrenterne og deres markedsandele med virksomhedens egne.

Fakta om konkurrenterne

 • Hvilke virksomheder er konkurrenter?
 • Konkurrenternes ejerstruktur?
 • Konkurrenternes omsætning, salgsvolumen, lønsomhed.
 • Konkurrenternes salgskanaler?
 • Hvordan markedsfører konkurrenterne sig?

Konkurrenterne sammenlignet med virksomheden

 • Hvor unikke er virksomhedens produkter/service sammenlignet med konkurrenternes?
 • Hvilket modtræk kan man forvente fra konkurrenterne i fremtiden?
 • Faren for nye konkurrenter eller markedsaktører?
 • Hvordan er konkurrenternes stærke og svage sider sammenlignet med virksomhedens?
 • Service
 • Markedsføring
 • Prissætning
 • Produktsortiment
 • Salgsindsats
 • Butik
 • Reservedele
 • Troværdighed
 • Synlighed

Kunder

Her gives en beskrivelse af virksomhedens vigtigste kunder og deres andel af omsætningen, samt af håndteringen af de risici, som opstår, hvis virksomheden er afhængig af et begrænset antal kunder.

Generelt om kunderne

 • Hvor findes kunderne geografisk?
 • Hvor mange kunder findes der i dag?
 • Er kunderne små eller store, køber de tit eller sjældent?
 • Hvilke kunder og målgrupper er mest loyale imod virksomheden?
 • Prisfølsomhed?
 • Gennemsnitligt inkøbsbeløb?
 • Turn-over på kunderne?

Vigtigste kunder

 • Hvem er virksomhedens vigtigste kunder?
 • Hvis virksomheden er afhængig af få kunder, hvorledes håndteres da denne risiko?
 • På hvilken måde er disse kunder afhængige af virksomheden?

Kundernes repræsentant

 • Hvem er beslutningstager hos kunden?
 • Er salgsprocessen kort eller lang?

Leverandører

Denne del beskriver hovedleverandørerne og deres økonomiske stilling.

Generelt om leverandørerne

 • Er der leverandører, der konkurrerer med hinanden?
 • Findes der nogen form for beskyttelse mod leverancer af dårlig kvalitet eller med forsinkelse?
 • Hvordan er leverandørens økonomiske situation?

Nøgleleverandører

 • Hvem er de vigtigste leverandører?
 • Er virksomheden afhængig af nogle få leverandører?
 • Nøgleleverandørernes økonomiske stilling?
 • Hvis virksomheden er afhængig af nogle få leverandører, på hvilken måde har man da prøvet på at mindske afhængigheden af disse, i tilfælde af, at nogle af dem vælger kun at sælge til konkurrenterne?

Aftaler

 • Foreligger der specifikke aftaler med leverandørerne?
 • Kræves der aftaler med leverandørerne, for at virksomheden skal fungere?

Lokaler

Her beskrives i korthed virksomhedens fysiske placering: ejerskab, lejemål og ekspansionsmuligheder.

Lejede lokaler

 • Hvor længe er kontrakten bindende?
 • Hvor ligger lokalerne?
 • Lejeniveauer?

Ejede lokaler/ejendomme

 • Markedsværdi.
 • Belåning.
 • Type af lokale eller ejendom.

Pladsbehov

 • Er de nuværende lokaler for små eller for store?
 • Er der ekspansionsmuligheder i de tilgængelige lokaler?

Lokalisering

 • Er virksomheden henvist til placering i en bestemt by?

Miljø

Her diskuteres eventuelle forureninger af luft og vand, nuværende eller kommende tilpasninger samt tidligere og forventede miljøinvesteringer.

Miljøproblemer

 • Medfører virksomhedens aktiviteter forurening af luft og/eller vand m.v.?

Tilladelser

 • Hvilke typer af miljøtilladelser har virksomheden brug for?

Investeringer

 • Hvilke miljøinvesteringer er blevet foretaget indenfor de seneste fem år?
 • Hvilke miljøinvesteringer planlægges for de kommende fem år?

Aftaler og tvister

Nuværende tvister

 • Foreligger der nogen juridiske tvister, i givet fald i hvilken henseende?
 • Hvilke bliver konsekvenserne ved henholdsvis negativt og positivt udfald?

Potentielle tvister

 • Kendes der på nuværende tidspunkt til tvistemål, som kan forventes at blive formål for juridisk behandling?
 • Hvilke værdier repræsenterer disse tvistemål for virksomheden?

Væsentlige aftaler

 • Information om væsentlige aftaler, f.eks. royalty, licenser, optioner, leje-, leverandør og forhandleraftaler.

Forsikringer

 • Information om udformningen af virksomhedens forsikringsbeskyttelse: forsikringsfirmaer, forsikringens formål.

Økonomisk situation

Nuværende situation

Her angives resultatet for indeværende virksomhedsår, afvigelse fra budgettet, ordrestørrelse samt lønsomhed.

Omsætning

 • Omsætningen i indeværende virksomhedsår.
 • Budgetteret omsætning i indeværende virksomhedsår.
 • Årsag til eventuel afvigelse.
 • Omsætning i modsvarende periode i det foregående virksomhedsår.

Resultater

 • Resultater i indeværende virksomhedsår.
 • Hvilke resultater er budgetteret for indeværende virksomhedsår?
 • Årsag til eventuel afvigelse.
 • Resultater i modsvarende periode i det foregående virksomhedsår.

Finansiering

Virksomhedens nuværende finansiering, f.eks. ejerkapital, bank, konvertible lån, leasing, factoring samt de af virksomheden stillede sikkerheder for bank og anden finansiering.

Ejerkapital

 • Hvor meget har ejerne investeret i virksomheden gennem aktiekapital, lån eller andet?

Lån

 • Hvor meget har virksomheden lånt fra bank og anden finansyder?
 • Hvor mange midler har været fra såkaldt "blød finansiering" gennem de senere år?
 • Hvor meget er tilbagebetalt?
 • Hvor meget er afskrevet fra finansyderens side
 • Hvor meget gæld er der tilbage?

Anden finansiering

 • Anden finansiering?

Stillede sikkerheder

 • Hvilke sikkerheder og garantier har virksomheden stillet til banken, andre finansydere, kunder med videre?

Omkostningsstruktur

Her behandles virksomhedens nulresultatsniveau (break-even) og andel af variable omkostninger af de totale omkostninger.

Nulresultat

 • Med hvilken omsætning og/eller størrelse når virksomheden nulresultat?

Faste og variable omkostninger

 • Af virksomhedens totale omkostningsmasse, hvor stor en procentdel udgør henholdsvis faste og variable omkostninger? Og hvoraf består disse overordnet?
 • Kan andelen af variable omkostninger øges, det vil sige, kan man mindske andelen af faste omkostninger?

Valutafølsomhed

 • Er virksomheden påvirket af valutaændringer?
 • Hvilke foranstaltninger har virksomheden foretaget, eller planlagt at foretage, for at nedsætte sårbarheden i forbindelse med valutaændringer?

Investeringer

Her behandles nogle andre væsentlige investeringer end dem, som blev taget op under forrige punkt.

Gennemførte investeringer

 • Hvilke investeringer er blevet foretaget gennem de seneste år?
 • Hvad er resultatet af investeringerne?
 • Hvilke konsekvenser har investeringerne haft for virksomheden?
 • Hvordan er investeringerne finansieret?

Nuværende investeringer

 • Hvilke investeringer er i gang nu?
 • Hvad medfører investeringerne?
 • Hvilke formål har investeringerne?
 • Hvilke konsekvenser får investeringerne for virksomheden?
 • Hvordan finansieres investeringerne?

Fremtidige investeringer

 • Hvor stort er investeringsbehovet de næste tre år?
 • Hvad medfører investeringerne?
 • Hvilke formål har investeringerne?
 • Hvilke konsekvenser får investeringerne for virksomheden?
 • Hvordan skal investeringerne finansieres?

Økonomisk udvikling (prognoser)

Her præsenteres prognoser for de nuværende og kommende tre (til fem) virksomhedsår. I prognoserne skal det fremgå, hvad virksomhedens mål er med henblik på salg, resultat, produktudvikling, markedsandele m.v. Antagelser som understøtter prognosen skal præsenteres her. Forudsætninger og beregningsunderlag for blandt andet salg, produktionsomkostninger, overheads, afskrivninger og renter skal ligeledes præsenteres under dette punkt (på detaljeniveau i form af bilag).

Regnskabsanalysen bør inkludere sammenfatning af resultat- og balanceregnskabet for de seneste tre virksomhedsår. Regnskabsopgørelse for de seneste tre virksomhedsår vedlægges som bilag, såvel som mere detaljerede regnskabsanalyser, hvis det er nødvendigt.

 • Sammenfatning af virksomhedens forskellige mål. Omsætning, resultater, markedsandele, nye produkter etc..
 • Sammenfatning af budgetter for resultat- og balance samt likviditetsbehov. Komplette budgetter, beregningsunderlag etc. vedlægges som bilag.
 • Sammenfatning af væsentlige forudsætninger, f.eks. prognoser. Komplet information vedlægges som bilag.

Problemløsning

 • Hvilke problemer oplever virksomhedsledelsen i virksomheden? Ejerforholdet, ikke opdaterede lagerforhold, forholdet mellem indtægter og omkostninger etc..
 • Hvordan skal disse problemer løses?
 • Vis en handlingsplan

Handlingsplan for ledelsen

Måned

Denne aktivitet skal sættes i gang

Deadline

Ansvarlig

Januar

 -

 -

 

 

Februar

 -

 -

 

 

Marts

 -

 -

 

 

April

 -

 -

 

 

Maj

 -

 -

 

 

Juni

 -

 -

 

 

Juli

 -

 -

 

 

August

 -

 -

 

 

September

 -

 -

 

 

Oktober

 -

 -

 

 

November

 -

 -

 

 

December

 -

 -